DOMINO - Jarolím   BYLINKÁŘSTVÍ  U nás Vám bude vždy vše vonět. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Fa Tomáš Jarolím, Kubelíkova 1314/6, 736 01  Havířov-Podlesí, tel: 602730042, IČO: 44755881

Kontaktní údaje: Fa Tomáš Jarolím-Domino, Dělnická 26, 736 01  Havířov-Město, tel: 596491290, email: tohaku@volny.cz

 

1. Uvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen Podmínky) se řídí obchodní vztahy uzavírané mezi Fa Tomáš Jarolím, Kubelíkova 1314/6, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 44755881 (dále jen prodávající) a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen kupující) a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.

 

2. Objednávka

2.1. Objednávku může kupující vůči prodávajícímu učinit prostřednictvím e-shopu, emailu, telefonicky či osobně. Objednávka učiněná pomocí e-shopu bude vytvořena vyplněním  a autorizací elektronického formuláře kupujícím.

2.2. Akceptací objednávky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím  a kupujícím.

 

3. Dodání zboží

3.1. Dodávající dodá zboží zpravidla do 4 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:

a) náležitosti objednávky kupujícího budou úplné

b) veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené

3.2. Pokud prodávající nebude schopen vykrýt objednávku, bude vám p. Jarolímová telefonovat.

 

4.Kupní cena

4.1. Není-li mezi stranami samostatně sjednáno jinak, tak je kupní cena zboží stanovana v aktuálním ceníku na webových stránkách.

 

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1.Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před dodáním zboží.

5.3. Je-li vrácené zboží poškozeno porušení povinností kupujícího,je prodávající opravněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu hodnoty zboží.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobnícho údajů. Kupující má právo být informován, jeké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, připadně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

6.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

6.3. Prodávající umožní nákup bez registrace přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy,nikoli k marketinkovým či obchodním účelům.

6.4. Prodávající je kupujícímu opravněn zasílat vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá a to jen do doby,než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

 

7. Závěrečné ustanovení

7.1. Tato verze Pomínek nabývá účinnosti 1.9.2017


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ